روشهای اخذ اقامت یونان

روش های اخذ اقامت و مهاجرت به کشور یونان

روشهای اخذ اقامت و مهاجرت به اروپا یا کشور یونان :

لازم است ابتدا فرصت ها و نقاط قوت اخذ اقامت اروپا یا کشور یونان و مزیتهای آن را یرای شما توضیح دهیم؛ضمنا توجه کنید که کلیه روشهای اشاره Read more

بیشتر بخوانید

مهاجرت به یونان ازطریق پیوستن به خانواده دریونان

مهاجرت به یونان از طریق پیوستن به خانواده

مهاجرت به  یونان ازطریق پیوستن به خانواده در کشور یونان

در صورتی که افرادی باشند که اقامت اروپایاکشور یونان را داشته باشند و مایل باشند برای همسر و فرزندان شان اقامت اروپایاکشور یونان را بگیرند می توانند از طریق Read more

بیشتر بخوانید