کاسپین مهاجر هیچ فعالیتی در خصوص خرید ملک در خارج از کشور انجام نمیدهد .

 

اقامت اسپانیا

پناهندگی در بلغارستان

بسیاری از افراد تصور میکنند بایستی با ویزا شنگن  بلغارستان به  کشور  بلغارستان سفر کنند  و در کشور  بلغارستان درخواست مهاجرت بدهند . البته این مطلب کاملا اشتباه است یعنی شما بایستی از کشور ثالث برای اخذ اقامت کشور  بلغارستان اقدام کنید . تنها دسته ای از مهاجران هستند که خود را به کشور  بلغارستان برسانند و سپس درخواست اقامت به روش پناهندگی  بدهند . این دسته از افراد هم اگر خود را با ویزا به کشور فوق برسانند متاسفانه مورد پذیرش قرار نمیگیرند . لذا درگیر مسائلی از جمله قاچاقی رفتن به کشور  بلغارستان میشوند که آن هم خطرات بسیاری را به دنبال خواهد داشت . البته جالب است که بدانید شما حتی اگر خود را به کشور  بلغارستان برسانید و در کشور  بلغارستان درخواست پناهندگی بدهید . شانس بالایی برای این امر نخواهید داشت . امروزه وضعیت پناهندگان در  بلغارستان به یک بحران تبدیل شده است و دیگر نمیتوان تصور نمود مانند دهه های گذشته که کشور   بلغارستان پذیرای متقاضیان باشد . لذا احتمال بازگردانده شدن از کشور  بلغارستان و عدم پذیرش به عنوان  بلغارستان بسیار زیاد میباشد . متاسفانه تعداد زیاد پناهندگان که به خصوص از کشورهایی نظیر عراق ، سوریه ، پاکستان و افغانستان که کشورهای نا امنی هستند باعث شده ایرانیان در این بین شانس زیادی برای پناهندگی در  بلغارستان    نداشته باشند .

با توجه به ریسک بالای پذیرش  پناهندگی در کشور  بلغارستان  همچنین مشکلات و خطرات زیادی که به خاطر مسائل سفر غیر قانونی از طریق قاچاق وجود دارد ؛ما این روش را برای شما پیشنهاد نمیکنیم .

روشهای سریع؛ آسان و مطمئن وجود دارد که میتوان از طریق آنها نسبت به اخذ اقامت و مهاجرت و ویزای شنگن اروپا اقدام نمود؛گروه مشاوران بین الملل کاسپین مهاجر؛ روشهای جایگزین ذیل رابرای شما توصیه میکند؛

مهاجرت به بلغارستان  ازطریق ازدواج در  بلغارستان

مهاجرت به  بلغارستان ازطریق تحصیل در  بلغارستان

مهاجرت به  بلغارستان از طریق سرمایه گذاری در   بلغارستان

مهاجرت به  بلغارستان ازطریق تمکن مالی در  بلغارستان

مهاجرت به  بلغارستان ازطریق ثبت شرکت در  بلغارستان

مهاجرت به  بلغارستان ازطریق پیوستن به خانواده در  بلغارستان

مهاجرت به  بلغارستان از طریق کار در  بلغارستان

مهاجرت به  بلغارستان ازطریق پیوستن به خانواده در  بلغارستان

اخذ تابعیت و پاسپورت  بلغارستان

شایان ذکر است با توجه به شرایط و ضوابط ؛هر یک از کشورهای عضو اتحادیه اروپا وتابع قوانین شینگن ؛هر یک از روشهای مذکور دارای نقاط قوت و ضعفی هستند که لازم است قبل از هر گونه تصمیم گیری به نکات کلیدی ارزیابی وضعیت و شرایط متقاضی در مقایسه با هر یک ازروشها و کشورهاتوجه شودوروشی که با شرایط متقاضی هماهنگ و سازگارتر است انتخاب شود در این راستا مشاوران بین الملل کاسپین مهاجراز طریق مشاوره و ارزیابی شرایط شما در مقایسه با روشها ؛بهترین و مناسبترین گزینه را برای شما پیشنهاد خواهند نمود.

تلفن های دفتر ما جهت هماهنگی مشاوره حضوری :

۲۲۸۸۷۸۱۱ – 22887812  – 22887813  – 22879934 – 22879936 – 22871424

مشاوران بین الملل کاسپین مهاجر

پناهندگی در پرتغال

بسیاری از افراد تصور میکنند بایستی با ویزا شنگن  پرتغال به  کشور  پرتغال سفر کنند  و در کشور  پرتغال درخواست مهاجرت بدهند . البته این مطلب کاملا اشتباه است یعنی شما بایستی از کشور ثالث برای اخذ اقامت کشور  پرتغال اقدام کنید . تنها دسته ای از مهاجران هستند که خود را به کشور  پرتغال برسانند و سپس درخواست اقامت به روش پناهندگی  بدهند . این دسته از افراد هم اگر خود را با ویزا به کشور فوق برسانند متاسفانه مورد پذیرش قرار نمیگیرند . لذا درگیر مسائلی از جمله قاچاقی رفتن به کشور  پرتغال میشوند که آن هم خطرات بسیاری را به دنبال خواهد داشت . البته جالب است که بدانید شما حتی اگر خود را به کشور  پرتغال برسانید و در کشور  پرتغال درخواست پناهندگی بدهید . شانس بالایی برای این امر نخواهید داشت . امروزه وضعیت پناهندگان در  پرتغال به یک بحران تبدیل شده است و دیگر نمیتوان تصور نمود مانند دهه های گذشته که کشور   پرتغال پذیرای متقاضیان باشد . لذا احتمال بازگردانده شدن از کشور  پرتغال و عدم پذیرش به عنوان  پرتغال بسیار زیاد میباشد . متاسفانه تعداد زیاد پناهندگان که به خصوص از کشورهایی نظیر عراق ، سوریه ، پاکستان و افغانستان که کشورهای نا امنی هستند باعث شده ایرانیان در این بین شانس زیادی برای پناهندگی در  پرتغال    نداشته باشند .

با توجه به ریسک بالای پذیرش  پناهندگی در کشور  پرتغال  همچنین مشکلات و خطرات زیادی که به خاطر مسائل سفر غیر قانونی از طریق قاچاق وجود دارد ؛ما این روش را برای شما پیشنهاد نمیکنیم .

روشهای سریع؛ آسان و مطمئن وجود دارد که میتوان از طریق آنها نسبت به اخذ اقامت و مهاجرت و ویزای شنگن اروپا اقدام نمود؛گروه مشاوران بین الملل کاسپین مهاجر؛ روشهای جایگزین ذیل رابرای شما توصیه میکند؛

مهاجرت به پرتغال  ازطریق ازدواج در  پرتغال

مهاجرت به  پرتغال ازطریق تحصیل در  پرتغال

مهاجرت به  پرتغال از طریق سرمایه گذاری در   پرتغال

مهاجرت به  پرتغال ازطریق تمکن مالی در  پرتغال

مهاجرت به  پرتغال ازطریق ثبت شرکت در  پرتغال

مهاجرت به  پرتغال ازطریق پیوستن به خانواده در  پرتغال

مهاجرت به  پرتغال از طریق کار در  پرتغال

مهاجرت به  پرتغال ازطریق پیوستن به خانواده در  پرتغال

اخذ تابعیت و پاسپورت  پرتغال

شایان ذکر است با توجه به شرایط و ضوابط ؛هر یک از کشورهای عضو اتحادیه اروپا وتابع قوانین شینگن ؛هر یک از روشهای مذکور دارای نقاط قوت و ضعفی هستند که لازم است قبل از هر گونه تصمیم گیری به نکات کلیدی ارزیابی وضعیت و شرایط متقاضی در مقایسه با هر یک ازروشها و کشورهاتوجه شودوروشی که با شرایط متقاضی هماهنگ و سازگارتر است انتخاب شود در این راستا مشاوران بین الملل کاسپین مهاجراز طریق مشاوره و ارزیابی شرایط شما در مقایسه با روشها ؛بهترین و مناسبترین گزینه را برای شما پیشنهاد خواهند نمود.

تلفن های دفتر ما جهت هماهنگی مشاوره حضوری :

۲۲۸۸۷۸۱۱ – 22887812  – 22887813  – 22879934 – 22879936 – 22871424

مشاوران بین الملل کاسپین مهاجر

بسیاری از افراد تصور میکنند بایستی با ویزا شنگن  بلژیک به  کشور  بلژیک سفر کنند  و در کشور  بلژیک درخواست مهاجرت بدهند . البته این مطلب کاملا اشتباه است یعنی شما بایستی از کشور ثالث برای اخذ اقامت کشور  بلژیک اقدام کنید . تنها دسته ای از مهاجران هستند که خود را به کشور  بلژیک برسانند و سپس درخواست اقامت به روش پناهندگی  بدهند . این دسته از افراد هم اگر خود را با ویزا به کشور فوق برسانند متاسفانه مورد پذیرش قرار نمیگیرند . لذا درگیر مسائلی از جمله قاچاقی رفتن به کشور  بلژیک میشوند که آن هم خطرات بسیاری را به دنبال خواهد داشت . البته جالب است که بدانید شما حتی اگر خود را به کشور  بلژیک برسانید و در کشور  بلژیک درخواست پناهندگی بدهید . شانس بالایی برای این امر نخواهید داشت . امروزه وضعیت پناهندگان در  بلژیک به یک بحران تبدیل شده است و دیگر نمیتوان تصور نمود مانند دهه های گذشته که کشور   بلژیک پذیرای متقاضیان باشد . لذا احتمال بازگردانده شدن از کشور  بلژیک و عدم پذیرش به عنوان  بلژیک بسیار زیاد میباشد . متاسفانه تعداد زیاد پناهندگان که به خصوص از کشورهایی نظیر عراق ، سوریه ، پاکستان و افغانستان که کشورهای نا امنی هستند باعث شده ایرانیان در این بین شانس زیادی برای پناهندگی در  بلژیک    نداشته باشند .

با توجه به ریسک بالای پذیرش  پناهندگی در کشور  بلژیک  همچنین مشکلات و خطرات زیادی که به خاطر مسائل سفر غیر قانونی از طریق قاچاق وجود دارد ؛ما این روش را برای شما پیشنهاد نمیکنیم .

روشهای سریع؛ آسان و مطمئن وجود دارد که میتوان از طریق آنها نسبت به اخذ اقامت و مهاجرت و ویزای شنگن اروپا اقدام نمود؛گروه مشاوران بین الملل کاسپین مهاجر؛ روشهای جایگزین ذیل رابرای شما توصیه میکند؛

مهاجرت به بلژیک  ازطریق ازدواج در  بلژیک

مهاجرت به  بلژیک ازطریق تحصیل در  بلژیک

مهاجرت به  بلژیک از طریق سرمایه گذاری در   بلژیک

مهاجرت به  بلژیک ازطریق تمکن مالی در  بلژیک

مهاجرت به  بلژیک ازطریق ثبت شرکت در  بلژیک

مهاجرت به  بلژیک ازطریق پیوستن به خانواده در  بلژیک

مهاجرت به  بلژیک از طریق کار در  بلژیک

مهاجرت به  بلژیک ازطریق پیوستن به خانواده در  بلژیک

اخذ تابعیت و پاسپورت  بلژیک

شایان ذکر است با توجه به شرایط و ضوابط ؛هر یک از کشورهای عضو اتحادیه اروپا وتابع قوانین شینگن ؛هر یک از روشهای مذکور دارای نقاط قوت و ضعفی هستند که لازم است قبل از هر گونه تصمیم گیری به نکات کلیدی ارزیابی وضعیت و شرایط متقاضی در مقایسه با هر یک ازروشها و کشورهاتوجه شودوروشی که با شرایط متقاضی هماهنگ و سازگارتر است انتخاب شود در این راستا مشاوران بین الملل کاسپین مهاجراز طریق مشاوره و ارزیابی شرایط شما در مقایسه با روشها ؛بهترین و مناسبترین گزینه را برای شما پیشنهاد خواهند نمود.

تلفن های دفتر ما جهت هماهنگی مشاوره حضوری :

۲۲۸۸۷۸۱۱ – 22887812  – 22887813  – 22879934 – 22879936 – 22871424

مشاوران بین الملل کاسپین مهاجر

پناهندگی در ایرلند

بسیاری از افراد تصور میکنند بایستی با ویزا شنگن  ایرلند به  کشور  ایرلند سفر کنند  و در کشور  ایرلند درخواست مهاجرت بدهند . البته این مطلب کاملا اشتباه است یعنی شما بایستی از کشور ثالث برای اخذ اقامت کشور  ایرلند اقدام کنید . تنها دسته ای از مهاجران هستند که خود را به کشور  ایرلند برسانند و سپس درخواست اقامت به روش پناهندگی  بدهند . این دسته از افراد هم اگر خود را با ویزا به کشور فوق برسانند متاسفانه مورد پذیرش قرار نمیگیرند . لذا درگیر مسائلی از جمله قاچاقی رفتن به کشور  ایرلند میشوند که آن هم خطرات بسیاری را به دنبال خواهد داشت . البته جالب است که بدانید شما حتی اگر خود را به کشور  ایرلند برسانید و در کشور  ایرلند درخواست پناهندگی بدهید . شانس بالایی برای این امر نخواهید داشت . امروزه وضعیت پناهندگان در  ایرلند به یک بحران تبدیل شده است و دیگر نمیتوان تصور نمود مانند دهه های گذشته که کشور   ایرلند پذیرای متقاضیان باشد . لذا احتمال بازگردانده شدن از کشور  ایرلند و عدم پذیرش به عنوان  ایرلند بسیار زیاد میباشد . متاسفانه تعداد زیاد پناهندگان که به خصوص از کشورهایی نظیر عراق ، سوریه ، پاکستان و افغانستان که کشورهای نا امنی هستند باعث شده ایرانیان در این بین شانس زیادی برای پناهندگی در  ایرلند    نداشته باشند .

با توجه به ریسک بالای پذیرش  پناهندگی در کشور  ایرلند  همچنین مشکلات و خطرات زیادی که به خاطر مسائل سفر غیر قانونی از طریق قاچاق وجود دارد ؛ما این روش را برای شما پیشنهاد نمیکنیم .

روشهای سریع؛ آسان و مطمئن وجود دارد که میتوان از طریق آنها نسبت به اخذ اقامت و مهاجرت و ویزای شنگن اروپا اقدام نمود؛گروه مشاوران بین الملل کاسپین مهاجر؛ روشهای جایگزین ذیل رابرای شما توصیه میکند؛

مهاجرت به ایرلند  ازطریق ازدواج در  ایرلند

مهاجرت به  ایرلند ازطریق تحصیل در  ایرلند

مهاجرت به  ایرلند از طریق سرمایه گذاری در   ایرلند

مهاجرت به  ایرلند ازطریق تمکن مالی در  ایرلند

مهاجرت به  ایرلند ازطریق ثبت شرکت در  ایرلند

مهاجرت به  ایرلند ازطریق پیوستن به خانواده در  ایرلند

مهاجرت به  ایرلند از طریق کار در  ایرلند

مهاجرت به  ایرلند ازطریق پیوستن به خانواده در  ایرلند

اخذ تابعیت و پاسپورت  ایرلند

شایان ذکر است با توجه به شرایط و ضوابط ؛هر یک از کشورهای عضو اتحادیه اروپا وتابع قوانین شینگن ؛هر یک از روشهای مذکور دارای نقاط قوت و ضعفی هستند که لازم است قبل از هر گونه تصمیم گیری به نکات کلیدی ارزیابی وضعیت و شرایط متقاضی در مقایسه با هر یک ازروشها و کشورهاتوجه شودوروشی که با شرایط متقاضی هماهنگ و سازگارتر است انتخاب شود در این راستا مشاوران بین الملل کاسپین مهاجراز طریق مشاوره و ارزیابی شرایط شما در مقایسه با روشها ؛بهترین و مناسبترین گزینه را برای شما پیشنهاد خواهند نمود.

تلفن های دفتر ما جهت هماهنگی مشاوره حضوری :

۲۲۸۸۷۸۱۱ – 22887812  – 22887813  – 22879934 – 22879936 – 22871424

مشاوران بین الملل کاسپین مهاجر

پناهندگی در اکراین

بسیاری از افراد تصور میکنند بایستی با ویزا شنگن  اکراین به  کشور  اکراین سفر کنند  و در کشور  اکراین درخواست مهاجرت بدهند . البته این مطلب کاملا اشتباه است یعنی شما بایستی از کشور ثالث برای اخذ اقامت کشور  اکراین اقدام کنید . تنها دسته ای از مهاجران هستند که خود را به کشور  اکراین برسانند و سپس درخواست اقامت به روش پناهندگی  بدهند . این دسته از افراد هم اگر خود را با ویزا به کشور فوق برسانند متاسفانه مورد پذیرش قرار نمیگیرند . لذا درگیر مسائلی از جمله قاچاقی رفتن به کشور  اکراین میشوند که آن هم خطرات بسیاری را به دنبال خواهد داشت . البته جالب است که بدانید شما حتی اگر خود را به کشور  اکراین برسانید و در کشور  اکراین درخواست پناهندگی بدهید . شانس بالایی برای این امر نخواهید داشت . امروزه وضعیت پناهندگان در  اکراین به یک بحران تبدیل شده است و دیگر نمیتوان تصور نمود مانند دهه های گذشته که کشور   اکراین پذیرای متقاضیان باشد . لذا احتمال بازگردانده شدن از کشور  اکراین و عدم پذیرش به عنوان  اکراین بسیار زیاد میباشد . متاسفانه تعداد زیاد پناهندگان که به خصوص از کشورهایی نظیر عراق ، سوریه ، پاکستان و افغانستان که کشورهای نا امنی هستند باعث شده ایرانیان در این بین شانس زیادی برای پناهندگی در  اکراین    نداشته باشند .

با توجه به ریسک بالای پذیرش  پناهندگی در کشور  اکراین  همچنین مشکلات و خطرات زیادی که به خاطر مسائل سفر غیر قانونی از طریق قاچاق وجود دارد ؛ما این روش را برای شما پیشنهاد نمیکنیم .

روشهای سریع؛ آسان و مطمئن وجود دارد که میتوان از طریق آنها نسبت به اخذ اقامت و مهاجرت و ویزای شنگن اروپا اقدام نمود؛گروه مشاوران بین الملل کاسپین مهاجر؛ روشهای جایگزین ذیل رابرای شما توصیه میکند؛

مهاجرت به اکراین  ازطریق ازدواج در  اکراین

مهاجرت به  اکراین ازطریق تحصیل در  اکراین

مهاجرت به  اکراین از طریق سرمایه گذاری در   اکراین

مهاجرت به  اکراین ازطریق تمکن مالی در  اکراین

مهاجرت به  اکراین ازطریق ثبت شرکت در  اکراین

مهاجرت به  اکراین ازطریق پیوستن به خانواده در  اکراین

مهاجرت به  اکراین از طریق کار در  اکراین

مهاجرت به  اکراین ازطریق پیوستن به خانواده در  اکراین

اخذ تابعیت و پاسپورت  اکراین

شایان ذکر است با توجه به شرایط و ضوابط ؛هر یک از کشورهای عضو اتحادیه اروپا وتابع قوانین شینگن ؛هر یک از روشهای مذکور دارای نقاط قوت و ضعفی هستند که لازم است قبل از هر گونه تصمیم گیری به نکات کلیدی ارزیابی وضعیت و شرایط متقاضی در مقایسه با هر یک ازروشها و کشورهاتوجه شودوروشی که با شرایط متقاضی هماهنگ و سازگارتر است انتخاب شود در این راستا مشاوران بین الملل کاسپین مهاجراز طریق مشاوره و ارزیابی شرایط شما در مقایسه با روشها ؛بهترین و مناسبترین گزینه را برای شما پیشنهاد خواهند نمود.

تلفن های دفتر ما جهت هماهنگی مشاوره حضوری :

۲۲۸۸۷۸۱۱ – 22887812  – 22887813  – 22879934 – 22879936 – 22871424

مشاوران بین الملل کاسپین مهاجر

پناهندگی در اسلوونی

بسیاری از افراد تصور میکنند بایستی با ویزا شنگن  اسلوونی به  کشور  اسلوونی سفر کنند  و در کشور  اسلوونی درخواست مهاجرت بدهند . البته این مطلب کاملا اشتباه است یعنی شما بایستی از کشور ثالث برای اخذ اقامت کشور  اسلوونی اقدام کنید . تنها دسته ای از مهاجران هستند که خود را به کشور  اسلوونی برسانند و سپس درخواست اقامت به روش پناهندگی  بدهند . این دسته از افراد هم اگر خود را با ویزا به کشور فوق برسانند متاسفانه مورد پذیرش قرار نمیگیرند . لذا درگیر مسائلی از جمله قاچاقی رفتن به کشور  اسلوونی میشوند که آن هم خطرات بسیاری را به دنبال خواهد داشت . البته جالب است که بدانید شما حتی اگر خود را به کشور  اسلوونی برسانید و در کشور  اسلوونی درخواست پناهندگی بدهید . شانس بالایی برای این امر نخواهید داشت . امروزه وضعیت پناهندگان در  اسلوونی به یک بحران تبدیل شده است و دیگر نمیتوان تصور نمود مانند دهه های گذشته که کشور   اسلوونی پذیرای متقاضیان باشد . لذا احتمال بازگردانده شدن از کشور  اسلوونی و عدم پذیرش به عنوان  اسلوونی بسیار زیاد میباشد . متاسفانه تعداد زیاد پناهندگان که به خصوص از کشورهایی نظیر عراق ، سوریه ، پاکستان و افغانستان که کشورهای نا امنی هستند باعث شده ایرانیان در این بین شانس زیادی برای پناهندگی در  اسلوونی    نداشته باشند .

با توجه به ریسک بالای پذیرش  پناهندگی در کشور  اسلوونی  همچنین مشکلات و خطرات زیادی که به خاطر مسائل سفر غیر قانونی از طریق قاچاق وجود دارد ؛ما این روش را برای شما پیشنهاد نمیکنیم .

روشهای سریع؛ آسان و مطمئن وجود دارد که میتوان از طریق آنها نسبت به اخذ اقامت و مهاجرت و ویزای شنگن اروپا اقدام نمود؛گروه مشاوران بین الملل کاسپین مهاجر؛ روشهای جایگزین ذیل رابرای شما توصیه میکند؛

مهاجرت به اسلوونی  ازطریق ازدواج در  اسلوونی

مهاجرت به  اسلوونی ازطریق تحصیل در  اسلوونی

مهاجرت به  اسلوونی از طریق سرمایه گذاری در   اسلوونی

مهاجرت به  اسلوونی ازطریق تمکن مالی در  اسلوونی

مهاجرت به  اسلوونی ازطریق ثبت شرکت در  اسلوونی

مهاجرت به  اسلوونی ازطریق پیوستن به خانواده در  اسلوونی

مهاجرت به  اسلوونی از طریق کار در  اسلوونی

مهاجرت به  اسلوونی ازطریق پیوستن به خانواده در  اسلوونی

اخذ تابعیت و پاسپورت  اسلوونی

شایان ذکر است با توجه به شرایط و ضوابط ؛هر یک از کشورهای عضو اتحادیه اروپا وتابع قوانین شینگن ؛هر یک از روشهای مذکور دارای نقاط قوت و ضعفی هستند که لازم است قبل از هر گونه تصمیم گیری به نکات کلیدی ارزیابی وضعیت و شرایط متقاضی در مقایسه با هر یک ازروشها و کشورهاتوجه شودوروشی که با شرایط متقاضی هماهنگ و سازگارتر است انتخاب شود در این راستا مشاوران بین الملل کاسپین مهاجراز طریق مشاوره و ارزیابی شرایط شما در مقایسه با روشها ؛بهترین و مناسبترین گزینه را برای شما پیشنهاد خواهند نمود.

تلفن های دفتر ما جهت هماهنگی مشاوره حضوری :

۲۲۸۸۷۸۱۱ – ۲۲۸۸۷۸۱۲  – ۲۲۸۸۷۸۱۳  – ۲۲۸۷۹۹۳۴ – ۲۲۸۷۹۹۳۶ – ۲۲۸۷۱۴۲۴

مشاوران بین الملل کاسپین مهاجر

پناهندگی در استونی

بسیاری از افراد تصور میکنند بایستی با ویزا شنگن  استونی به  کشور  استونی سفر کنند  و در کشور  استونی درخواست مهاجرت بدهند . البته این مطلب کاملا اشتباه است یعنی شما بایستی از کشور ثالث برای اخذ اقامت کشور  استونی اقدام کنید . تنها دسته ای از مهاجران هستند که خود را به کشور  استونی برسانند و سپس درخواست اقامت به روش پناهندگی  بدهند . این دسته از افراد هم اگر خود را با ویزا به کشور فوق برسانند متاسفانه مورد پذیرش قرار نمیگیرند . لذا درگیر مسائلی از جمله قاچاقی رفتن به کشور  استونی میشوند که آن هم خطرات بسیاری را به دنبال خواهد داشت . البته جالب است که بدانید شما حتی اگر خود را به کشور  استونی برسانید و در کشور  استونی درخواست پناهندگی بدهید . شانس بالایی برای این امر نخواهید داشت . امروزه وضعیت پناهندگان در  استونی به یک بحران تبدیل شده است و دیگر نمیتوان تصور نمود مانند دهه های گذشته که کشور   استونی پذیرای متقاضیان باشد . لذا احتمال بازگردانده شدن از کشور  استونی و عدم پذیرش به عنوان  استونی بسیار زیاد میباشد . متاسفانه تعداد زیاد پناهندگان که به خصوص از کشورهایی نظیر عراق ، سوریه ، پاکستان و افغانستان که کشورهای نا امنی هستند باعث شده ایرانیان در این بین شانس زیادی برای پناهندگی در  استونی    نداشته باشند .

با توجه به ریسک بالای پذیرش  پناهندگی در کشور  استونی  همچنین مشکلات و خطرات زیادی که به خاطر مسائل سفر غیر قانونی از طریق قاچاق وجود دارد ؛ما این روش را برای شما پیشنهاد نمیکنیم .

روشهای سریع؛ آسان و مطمئن وجود دارد که میتوان از طریق آنها نسبت به اخذ اقامت و مهاجرت و ویزای شنگن اروپا اقدام نمود؛گروه مشاوران بین الملل کاسپین مهاجر؛ روشهای جایگزین ذیل رابرای شما توصیه میکند؛

مهاجرت به استونی  ازطریق ازدواج در  استونی

مهاجرت به  استونی ازطریق تحصیل در  استونی

مهاجرت به  استونی از طریق سرمایه گذاری در   استونی

مهاجرت به  استونی ازطریق تمکن مالی در  استونی

مهاجرت به  استونی ازطریق ثبت شرکت در  استونی

مهاجرت به  استونی ازطریق پیوستن به خانواده در  استونی

مهاجرت به  استونی از طریق کار در  استونی

مهاجرت به  استونی ازطریق پیوستن به خانواده در  استونی

اخذ تابعیت و پاسپورت  استونی

شایان ذکر است با توجه به شرایط و ضوابط ؛هر یک از کشورهای عضو اتحادیه اروپا وتابع قوانین شینگن ؛هر یک از روشهای مذکور دارای نقاط قوت و ضعفی هستند که لازم است قبل از هر گونه تصمیم گیری به نکات کلیدی ارزیابی وضعیت و شرایط متقاضی در مقایسه با هر یک ازروشها و کشورهاتوجه شودوروشی که با شرایط متقاضی هماهنگ و سازگارتر است انتخاب شود در این راستا مشاوران بین الملل کاسپین مهاجراز طریق مشاوره و ارزیابی شرایط شما در مقایسه با روشها ؛بهترین و مناسبترین گزینه را برای شما پیشنهاد خواهند نمود.

تلفن های دفتر ما جهت هماهنگی مشاوره حضوری :

۲۲۸۸۷۸۱۱ – 22887812  – 22887813  – 22879934 – 22879936 – 22871424

مشاوران بین الملل کاسپین مهاجر

پناهندگی در اسپانیا

بسیاری از افراد تصور میکنند بایستی با ویزا شنگن  اسپانیا به  کشور  اسپانیا سفر کنند  و در کشور  اسپانیا درخواست مهاجرت بدهند . البته این مطلب کاملا اشتباه است یعنی شما بایستی از کشور ثالث برای اخذ اقامت کشور  اسپانیا اقدام کنید . تنها دسته ای از مهاجران هستند که خود را به کشور  اسپانیا برسانند و سپس درخواست اقامت به روش پناهندگی  بدهند . این دسته از افراد هم اگر خود را با ویزا به کشور فوق برسانند متاسفانه مورد پذیرش قرار نمیگیرند . لذا درگیر مسائلی از جمله قاچاقی رفتن به کشور  اسپانیا میشوند که آن هم خطرات بسیاری را به دنبال خواهد داشت . البته جالب است که بدانید شما حتی اگر خود را به کشور  اسپانیا برسانید و در کشور  اسپانیا درخواست پناهندگی بدهید . شانس بالایی برای این امر نخواهید داشت . امروزه وضعیت پناهندگان در  اسپانیا به یک بحران تبدیل شده است و دیگر نمیتوان تصور نمود مانند دهه های گذشته که کشور   اسپانیا پذیرای متقاضیان باشد . لذا احتمال بازگردانده شدن از کشور  اسپانیا و عدم پذیرش به عنوان  اسپانیا بسیار زیاد میباشد . متاسفانه تعداد زیاد پناهندگان که به خصوص از کشورهایی نظیر عراق ، سوریه ، پاکستان و افغانستان که کشورهای نا امنی هستند باعث شده ایرانیان در این بین شانس زیادی برای پناهندگی در  اسپانیا    نداشته باشند .

با توجه به ریسک بالای پذیرش  پناهندگی در کشور  اسپانیا  همچنین مشکلات و خطرات زیادی که به خاطر مسائل سفر غیر قانونی از طریق قاچاق وجود دارد ؛ما این روش را برای شما پیشنهاد نمیکنیم .

روشهای سریع؛ آسان و مطمئن وجود دارد که میتوان از طریق آنها نسبت به اخذ اقامت و مهاجرت و ویزای شنگن اروپا اقدام نمود؛گروه مشاوران بین الملل کاسپین مهاجر؛ روشهای جایگزین ذیل رابرای شما توصیه میکند؛

مهاجرت به اسپانیا  ازطریق ازدواج در  اسپانیا

مهاجرت به  اسپانیا ازطریق تحصیل در  اسپانیا

مهاجرت به  اسپانیا از طریق سرمایه گذاری در   اسپانیا

مهاجرت به  اسپانیا ازطریق تمکن مالی در  اسپانیا

مهاجرت به  اسپانیا ازطریق ثبت شرکت در  اسپانیا

مهاجرت به  اسپانیا ازطریق پیوستن به خانواده در  اسپانیا

مهاجرت به  اسپانیا از طریق کار در  اسپانیا

مهاجرت به  اسپانیا ازطریق پیوستن به خانواده در  اسپانیا

اخذ تابعیت و پاسپورت  اسپانیا

شایان ذکر است با توجه به شرایط و ضوابط ؛هر یک از کشورهای عضو اتحادیه اروپا وتابع قوانین شینگن ؛هر یک از روشهای مذکور دارای نقاط قوت و ضعفی هستند که لازم است قبل از هر گونه تصمیم گیری به نکات کلیدی ارزیابی وضعیت و شرایط متقاضی در مقایسه با هر یک ازروشها و کشورهاتوجه شودوروشی که با شرایط متقاضی هماهنگ و سازگارتر است انتخاب شود در این راستا مشاوران بین الملل کاسپین مهاجراز طریق مشاوره و ارزیابی شرایط شما در مقایسه با روشها ؛بهترین و مناسبترین گزینه را برای شما پیشنهاد خواهند نمود.    

تلفن های دفتر ما جهت هماهنگی مشاوره حضوری :

۲۲۸۸۷۸۱۱ – 22887812  – 22887813  – 22879934 – 22879936 – 22871424

مشاوران بین الملل کاسپین مهاجر

اخذ اقامت دائم اسپانیا

اخذ اقامت دائم در کشور اسپانیا

برای اخذ اقامت دائم در کشور اسپانیا در ابتدا می بایستی برای اقامت موقت اروپا در کشور اسپانیا اقدام کنید .بدین ترتیب اشخاصی که به ما مراجعه می کنند عموما خواستار گرفتن اقامت دائم اروپا در کشور اسپانیا هستند ، لازم است که در ابتدا اشخاص با مراحل و سیکل های  گرفتن اقات دائم اروپا در کشور اسپانیا اشنا شوند، که در مرحله ی اول متقاضیان می بایستی برای گرفتن اقامت اروپا در کشور اسپانیا  از یکی از روش های اقامت اروپا اقدام کنند و بعد از آن در پروسه ها و سیکل هایی که داریم می توانید اقامت اروپا در کشور اسپانیا   و مجوز اقامت را تمدید کنید.به عنوان مثال اگر شما توانسته اید در ابتدا به واسطه ی یکی از روش ها اقامت در کشور اسپانیا را به صورت یکساله بگیرید واین  اقامت در کشوراسپانیا  را باید سال به سال تا ۵ سال اقامتتان در کشور اسپانیا تمدید کنید و بعد از این ۵ سال شما می توانید در خواست اخذ اقامت دائم را کنید ، با این حال پس از طی این پروسه ها کماکان مسائلی وجود دارد که متقاضیان باید در نظر بگیرند که در گرفتن اقامت دائمشان در کشور اسپانیا تاثیرگذار می باشد.اولین مساله ای که باید به جد ا ن را در نظر بگیرید در هر شرایطی که اقامت خود را درکشور اسپانیاتمدید می کنید باید شرایط و ضوابط خاص آن روش را مد نظر بگیرید.نکته ی بعدی که باید در این بین در نظر بگیرید متقاضی حتما باید از روشی اقدام به اخذ اقامت در کشور اسپانیا کند که در نهایت بتواند به اقامت دائم برسد و در این راستا بعضی اقامتها در اروپا وجود دارند که کلا مربوط به اقامت موقت است و هیچ گونه پیش بینی برای اقدامات دائم انجام نشده است .مسئله ی بعدی قابل ذکر این است که در طی ۵ سال که اقامت موقت خود را درکشور  اسپانیا تمدید می کنید هیچ گونه عمل خلاف قانونی را انجام ندهید و در کشور اسپانیا سوء پیشینه ایی برای شما ثبت نشود.مساله ی دیگری که در خصوص اقامت دائم اروپا در کشور  اسپانیا باید به آن پرداخت این است که شرایط مقیم بودن در کشور های اروپا با هم متفاوت است.در بعضی کشور ها فرد می با یست کلا در آن کشور سکونت داشته یاشد اما در بعضی کشور ها بایستی یک سقفی از سال سکونت خود را پر کند .و همچنین در بعضی دیگر هم باید تا سقفی بیش از مدت مقرر نباید شخص خارج از محدوده شنگن باشد اگر به میزان مقرر شده سقف پر نشده باشد

.اینها مسائلی هستند که ما با جزئیات در مشاوره هایمان برای شما مطرح می کنیم و شما می توانید با کمک گرفتن از ما اطلاعات خوبی را کسب کنید، که اگر روشی را انتخاب می کنید روشی باشد که که حداقل به اقامت دائم کشور  اسپانیابرسدو متقاضی بتواند اقامت دائم خود رادرکشور  اسپانیا بگیرد.نکته ی دیگری که باید فرد به آن توجه دکند این است که دربعضی کشور های اروپایی در روند اولیه حتی کارت اقامت هم صادر نمی کنندو به شخص متقاضی از طریق ویزا فرد را ساپورت می کنند و ممکن است آن کشور در پاسپورت شخص ویزایی صادر کند که بعد از این که ویزا را دریافت کرد از طریق این ویزا نمی تواند به اقامت دائم برسدو پروسه ی شما باید چندین سال اول را با ویزا طی کند. و بعد از اینکه چندین سال از این ویزا سپری شد تازه می تواند به اقامت اولیه درکشور  اسپانیا برسد و دوباره باید اقامت خود را کشور اسپانیاتمدید کند که بتواند به اقامت دائم کشور اسپانیا برسد مثلا در بعضی کشور ها مثل یونان خیلی روش های اقامتی شان فقط از طریق ویزا می باشد و به هیچ عنوان اقامت نمی دهند به همین خاطر تقاضای ما از شما این است که قبل از اینکه می خواهید اقدام به گرفتن اقامت کنید با یک مشاور درست مراجعه کنید تا مشاور بتواند شما را به مقصد تان برسانند.متاسفانه در ایران افراد غیر متخصص زیادی مشغول به مشاوره هستند که شخص متقاضی را گمراه کرد و شخص دچار مسائل و مشکلات زیادی شود از جمله ی این موارد آژانس های هواپیمایی و یا موسسات حقوقی داخلی هستند که اطلاعات بین المللی ندارند.در آخر مساله ای که همیشه باید در مورد اقامت دائم به آن دقت کنید فاکتور سن می باشد که اگر متقاضی از روش نادرستی اقدام به اخذ اقامت کشور  اسپانیاکند شامل گذر زمان می شود و از سن قانونی مقرر شده می گذرد  و شانس خود رابرای اخذ اقامت کشور اسپانیا  در این فاکتور از دست می دهد و روز به روز این پروسه مشکل تر می شود .

از مسائله دیگری که می توانیم به آن اشاره کنیم که به شما کمک کنیم که راحتتر بتوانید اقامت دائم خود را برای کشوراسپانیا بگیرید و دچار مشکلات کمتری در این پروسه باشید اگر شما قبلا اقامت یک کشور را داشته باشید و نتوانید اقامت دائم آن کشور را بگیرید یک پوینت منفی شامل تان می شود هنگامی که می خواهید برای کشور دیگری اقدام کنید پس بنابراین باید راه و روش درست را در نظر بگیرید.

اگر قصد گرفتن اقامت دائم هستید ما در شرکت مشاوران بین الملل کاسپین مهاجر به شما اطمینان میدهیم که هیچ عمل غیر قانونی برای شما انجام نخواهد شد و تمام مسائل اخذ اقامت اسپانیا از همه روشها  بصورت ۱۰۰ % قانونی برای شما انجام خواهد شد .

تلفن های تماس دفتر ما در تهران : ۲۲۸۸۷۸۱۱ – 22887812 – 22887813 – 22879934 -22879936 -22871424

ساعات کاری ما : روزهای شنبه الی چهارشنبه ۹٫۳۰ الی ۱۸ و روزهای پنج شنبه ۹٫۳۰ الی ۱۳ میباشد

 

مهاجرت به اسپانیا از طریق پیوستن به خانواده

مهاجرت به   اسپانیاازطریق پیوستن به خانواده در کشور اسپانیا

در صورتی که افرادی باشند که اقامت اروپایاکشور اسپانیا را داشته باشند و مایل باشند برای همسر و فرزندان شان اقامت اروپایاکشور اسپانیا را بگیرند می توانند از طریق روش پیوستن به خانواده در اروپا یا کشور اسپانیا اقدام کنند.پیوستن به خانواده در اروپا یا کشوراسپانیا دارای چند نکته ی اساس است ، اولین مسئله ای که در این خصوص بسیار مهم می باشد این است که فردی که در اروپا یا کشور اسپانیا   ساکن است از عهده ی مخارج خودش برآِید و بتواند خانواده ای را که می خواهد به اروپا ببرد را ساپورت کند مسئله ای بعدی که در این خصوص وجود دارد این است که فرد هیچ کمک هزینه ای را از دولت اروپایی دریافت نکند و مطابق معیارها و شرایط آن دولت اروپایی برای هزینه زندگی در اروپا یا کشور اسپانیا که هر ساله اعلام می کند باید بتوانند خود را بر آن اساس اثبات کند که فرد از طریق قانونی در اروپا یا کشور اسپانیا این هزینه ها را به دست می آورد.مسئله ی دیگر در این است که آن رابطه ی خانوادگی مطرح کرده یک رابطه ی خانوادگی واقعی باشد. اگر مدرک ازدواج ارائه در اروپا یا کشور اسپانیا می شود باید به دولت اثبات شود که این سند ازدواج کاملا قانونی می باشد و از نوع ازدواج صوری برای دریافت اقامت اروپا نیست .گاها افرادی که تمایل به پیوستن به خانواده خود رادر اروپا یا کشور اسپانیا دارند به دلیل اینکه نمی توانند در مصاحباتی  که می بایستی در سفارت در اروپا یا کشور اسپانیا انجام دهند وبعضا در جمع اوری مستندات پرونده ، این پروسه را بسیار نا موفق سپری می کنند و درصد موفقیت عموما در پرونده های پیوستن به خانواده در اروپا یا کشور اسپانیا بسیار پایین است  به این علت که اکثر افراد بدون مشاوره گرفتن از متخصصین این امر و بدون اطلاعات لازم و کافی اقدام می کنند و یا اگرتمایل به کمک خواستن از وکیلی را دارند اکثرا جذب وکلایی می شوتد که فرد مقیم در کشور های اروپایی دسترسی دارند می شوند که به ندرت از این  قبیل وکلا آشنا با امور سفارت و ضوابطی که در کشور ایران اتفاق می افتد را دارند .پیشنهاد ما این است که با مشاور و شرکتی تعامل کنید که آن شرکت تجربه این کار را  داخل کشور دارد. انجام مسائل قانونی را وکلای خارجی می توانند در اروپا یا کشوراسپانیا  انجام دهند  اما مسلما شما را نمی توانند در سفارت در داخل کشور یاری کند و هیچ یک از وکلای خارجی از اروپا صرفا برای تنها یک مورد پیوستن به خانواده به ایران سفر نمی کند و نمی تواند شما را به خوبی راهنمایی کند ، ما به شما توصیه می کنیم اگر مایل هستید به خانواده خود در اروپا یا کشور اسپانیا بپیوندید از طریق مشاورین داخل ایران پروسه اقامت در اروپا یا کشور اسپانیا را انجام دهید که ضامن موفقیت شما شود.

اگر قصد گرفتن اقامت دائم از طریق پیوستن به خانواده هستید ما در شرکت مشاوران بین الملل کاسپین مهاجر به شما اطمینان میدهیم که هیچ عمل غیر قانونی برای شما انجام نخواهد شد و تمام مسائل اخذ اقامت اسپانیا از همه روشها  بصورت ۱۰۰ % قانونی برای شما انجام خواهد شد .

تلفن های تماس دفتر ما در تهران : ۲۲۸۸۷۸۱۱ – 22887812 – 22887813 – 22879934 -22879936 -22871424

ساعات کاری ما : روزهای شنبه الی چهارشنبه ۹٫۳۰ الی ۱۸ و روزهای پنج شنبه ۹٫۳۰ الی ۱۳ میباشد

 

کاسپین مهاجر هیچ فعالیتی در خصوص امور کاریابی و یا ویزا کار انجام نمیدهد .