پناهندگی در بلغارستان

پناهندگی در بلغارستان

بسیاری از افراد تصور میکنند بایستی با ویزا شنگن  بلغارستان به  کشور  بلغارستان سفر کنند  و در کشور  بلغارستان درخواست مهاجرت بدهند . البته این مطلب کاملا اشتباه است یعنی شما بایستی از کشور ثالث برای اخذ اقامت کشور Read more

بیشتر بخوانید

پناهندگی در مالت

پناهندگی در مالت

بسیاری از افراد تصور میکنند بایستی با ویزا شنگن  مالت به  کشور  مالت سفر کنند  و در کشور  مالت درخواست مهاجرت بدهند . البته این مطلب کاملا اشتباه است یعنی شما بایستی از کشور ثالث برای اخذ اقامت کشور Read more

بیشتر بخوانید

اخذ اقامت دائم مالت

اخذ اقامت دائم مالت

اخذ اقامت دائم در کشور مالت

برای اخذ اقامت دائم در کشور مالت در ابتدا می بایستی برای اقامت موقت اروپا در کشور مالت اقدام کنید .بدین ترتیب اشخاصی که به ما مراجعه می کنند عموما خواستار گرفتن اقامت Read more

بیشتر بخوانید

مهاجرت به مالت ازطریق پیوستن به خانواده درمالت

مهاجرت به مالت از طریق پیوستن به خانواده

مهاجرت به  مالت ازطریق پیوستن به خانواده در کشور مالت

در صورتی که افرادی باشند که اقامت اروپایاکشور مالت را داشته باشند و مایل باشند برای همسر و فرزندان شان اقامت اروپایاکشور مالت را بگیرند می توانند از طریق Read more

بیشتر بخوانید

اخذ اقامت مالت

اخذ اقامت در کشور مالت

اخذ اقامت در کشور  مالت

افرادی که مایل هستند تا ۹۰روز در کشور های عضو پیمان شنگن زندگی کنند می توانند از طریق ویزای شنگن که ازهرکشوری از اتحادیه اروپا از جمله کشور  مالت اخذ میکنند این امر را Read more

بیشتر بخوانید

مهاجرت به مالت

مهاجرت به مالتا

مهاجرت به مالت:

لازم است ابتدا فرصت ها و نقاط قوت اخذ اقامت اروپا یا کشور مالت و مزیتهای آن را یرای شما توضیح دهیم؛ضمنا توجه کنید که کلیه روشهای اشاره شده در خصوص اقامت اروپا یا کشور مالت Read more

بیشتر بخوانید

پناهندگی در پرتغال

پناهندگی در پرتغال

بسیاری از افراد تصور میکنند بایستی با ویزا شنگن  پرتغال به  کشور  پرتغال سفر کنند  و در کشور  پرتغال درخواست مهاجرت بدهند . البته این مطلب کاملا اشتباه است یعنی شما بایستی از کشور ثالث برای اخذ اقامت کشور Read more

بیشتر بخوانید

پناهندگی در بلژیک

پناهندگی در بلژیک

بسیاری از افراد تصور میکنند بایستی با ویزا شنگن  بلژیک به  کشور  بلژیک سفر کنند  و در کشور  بلژیک درخواست مهاجرت بدهند . البته این مطلب کاملا اشتباه است یعنی شما بایستی از کشور ثالث برای اخذ اقامت کشور Read more

بیشتر بخوانید

پناهندگی در ایرلند

پناهندگی در ایرلند

بسیاری از افراد تصور میکنند بایستی با ویزا شنگن  ایرلند به  کشور  ایرلند سفر کنند  و در کشور  ایرلند درخواست مهاجرت بدهند . البته این مطلب کاملا اشتباه است یعنی شما بایستی از کشور ثالث برای اخذ اقامت کشور Read more

بیشتر بخوانید

پناهندگی در اوکراین

پناهندگی در اکراین

بسیاری از افراد تصور میکنند بایستی با ویزا شنگن  اکراین به  کشور  اکراین سفر کنند  و در کشور  اکراین درخواست مهاجرت بدهند . البته این مطلب کاملا اشتباه است یعنی شما بایستی از کشور ثالث برای اخذ اقامت کشور Read more

بیشتر بخوانید